Disclaimer

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt en/of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.Uitsluiting van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan sluit Baislife Bonaire, waaronder mede verstaan de aan ons gelieerde bedrijven, functionarissen en werknemers, hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de website of een andere aan de website gekoppelde website. Meer in het bijzonder maar niet beperkt tot zal Baislife Bonaire. in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit:

  • handelingen door u verricht, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste informatie

  • de onmogelijkheid de website te gebruiken, en

  • het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel isAan de website gekoppelde sites

De website kan verwijzingen (door middel van een link of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Baislife Bonaire verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Baislife Bonaire is dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.www.baislifebonaire.com
Voor de informatie die op onze website staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Baislife Bonaire te mogen claimen of te veronderstellen. Baislife Bonaire streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Baislife Bonaire aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waar wij via links naar verwijzen.